Česká národní banka zveřejnila 1. 8. 2022 stanovisko, v rámci kterého popsala svůj současný názor (nejen) ke dvěma níže uvedeným tématům, která se dotýkají námi nabízeného pojištění úrazu a nemoci.

 • Může být sebevražda pojištěna v rámci krytí smrti úrazem?
  ČNB je názoru, že nikoliv, protože se nejedná o nahodilou událost a nejde o úraz. My se však domníváme, že sebevraždu lze pojistit nejen v životním, ale i v úrazovém pojištění. Důvodem je jednak odborný medicínský popis sebevraždy, který ji řadí pod úrazovou příčinu, a jednak nahodilost toho, zda a kdy se stane. Ta je zajištěna (podobně jako v životním pojištění) standardní čekací dobou ve výši 2 let, která je běžně aplikována nejen v ČR, ale i v zemích západní Evropy a která vychází z široce respektovaného odborného názoru, že člověk se sebevražednými sklony své rozhodnutí nedokáže tak dlouho oddálit. Proto dojde-li k sebevraždě po 2 letech od počátku pojištění, jedná se k datu počátku pojištění o nahodilou událost.
 • Může být pojištěna smrt jako následek nemoci?
  ČNB je názoru, že ustanovení občanského zákoníku o pojištění nemoci neumožňují v jeho rámci pojistit smrt jako následek nemoci. My se však domníváme, že stejně jako v těchto ustanoveních není explicitně uvedena možnost pojistit jako následek nemoci invaliditu, není v nich výslovně uvedena ani smrt. Pojištění nemoci přitom v případě invalidity (ale také pracovní neschopnosti) neslouží ke krytí nákladů na léčbu, ale ke krytí ztráty příjmu, podobně jako u smrti vůči pozůstalým.

Pillow pojišťovna by ráda zdůraznila, že při přípravě produktu pojištění úrazu a nemoci postupovala s maximální odbornou péčí a před jeho vytvořením požádala ČNB o názor, který v roce 2020 zněl tak, že: „Pojištění úrazu i pojištění nemoci zavazuje pojistitele k pojistnému plnění, projeví-li se důsledky tohoto rizika ve zdravotním stavu pojištěného, kterým může být i jeho smrt způsobená tímto rizikem.“ ČNB tedy výklad, že pojištění nemoci může zahrnovat jako následek i smrt, dříve připustila.

Z uvedeného je vidět, že se jedná o důležité a složité právní otázky, které nemají jeden jasný právní výklad, jsou komplexní a uvedené stanovisko ČNB nepojímá veškeré právní aspekty, které jsou s uvedenou problematikou spojené. Jsme si vědomi toho, že nejasnost neprospívá stabilitě finančního sektoru a obzvlášť pojišťovnictví, které stojí na důvěře v dlouhodobost a stabilitu smluvních vztahů. Pillow v tomto směru učiní aktivní kroky, aby tento názorový rozpor ČNB byl co nejdříve vyjasněn. S ohledem na shora uvedené a pokud to bude nezbytné, jsme připraveni nechat posoudit příslušné právní otázky i soud. Naším prvořadým zájmem je ochrana práv našich klientů a stabilita pojišťovnictví jako celku.

A nyní k nejčastějším otázkám týkajícím se dopadu stanoviska ČNB na produkty a smlouvy Pillow pojišťovny.

 • Minulost: má stanovisko ČNB či případné budoucí rozhodnutí soudu nějaký vliv na již uzavřené smlouvy?
  Nemá, oblast sporu se týká licenčních otázek a neovlivňuje pojistné smlouvy uzavřené mezi pojistitelem a pojistníky/pojištěnými. Pillow je povinna veškeré své závazky z uzavřených smluv dodržet v plném rozsahu.
 • Budoucnost: bude Pillow pojišťovna nadále nabízet současný produkt pojištění úrazu a nemoci?
  Přestože v tomto okamžiku Pillow pojišťovna neobdržela od ČNB žádnou adresní komunikaci obsahující vypořádání jednotlivých argumentů vznesených k tématu sebevraždy v úrazovém pojištění (bod 1 výše) a informaci o změně názoru ČNB na problematiku pojištění smrti následkem nemoci (bod 2 výše), rozhodli jsme se v reakci na stanovisko ČNB postupovat tak, jak je pro naši společnost obvyklé, tedy s maximální obezřetností a odbornou péčí. Podmínky nabízeného produktu dočasně upravíme v souladu s aktuálním zněním stanoviska ČNB. Jsme však nadále přesvědčeni, že naše produkty jsou v plném souladu se zákonem a ČNB v nejbližší době předložíme právní argumenty prokazující tento náš závěr.
 • Inovace: proč je téma smrti v pojištění nemoci či úrazu tak důležité?
  Bez přehánění jde o nejvýznamnější způsob, jak zjednodušit a zlevnit spotřebitelům produkty v segmentu pojištění osob. Tato oblast je desítky let „zakonzervovaná“ v zastaralých pohledech a vyhovuje tak spíše konzervativním společnostem než modernímu přístupu. Změna právního výkladu by umožnila celému trhu tvorbu pojistných produktů s násobně lepšími podmínkami a zážitkem pro klienty. A větší konkurence by ve výsledku přinesla klientům nižší cenu a vyšší kvalitu služeb, tak jak je obvyklé v každém oboru.

Pillow pojišťovna
5. srpna 2022