Nesmyslný výklad výpočtu podpojištění se stal diskutovaným tématem v minulém roce.  Mezi poradci a odborníky se o něm začalo hovořit jako o „hodném a zlém právníkovi“. Jaké má kauza pokračování?

Hodný a zlý výklad

Problém odlišného přístupu k výpočtu podpojištění byl detailně popsán v článku: Podpojištění: Psal vaše podmínky zlý, nebo hodný právník? Připomeňme, že zatímco běžný (= klientsky pochopitelný) přístup k výpočtu podpojištění spočívá v aplikaci krácení na hodnotu celkové majetkové škody, „zlý“ výklad nejdříve „ořízne“ vzniklou majetkovou škodu ujednanou pojistnou částku a až na výsledek aplikuje krácení vzniklé díky podpojištění.

U pojistné hodnoty 6 miliónů Kč a pojistné částky 3 milióny Kč vede u totální škody užití běžného výpočtu na výplatu plnění právě ve výši pojistné částky 3 milióny Kč, zatímco neetický výklad aplikuje krácení 50 % na pojistnou částku 3 milióny Kč, a výplata je tak pouze 1,5 miliónu Kč. Dochází tak k situaci, kdy si klient ujednal pojistnou částku 3 milióny Kč, ale za žádných okolností ji nemůže nikdy dostat vyplacenu, přestože pojistitel inkasuje peníze odpovídající této pojistné částce. Ani tento paradox nebyl překážkou k uplatňování neetického výpočtu podpojištění.

Garance v podmínkách

Medializace problému s výkladem zákona měla pozitivní dopad. Pojišťovny s férovým postupem přistoupily ke zvýšení právní jistoty svých klientů. Protože interní postupy nejsou součástí smluvního vztahu, rozhodly se přímo do pojistných podmínek uvést postup výpočtu podpojištění „ala hodný právník“. Mezi prvními byla i Pillow pojišťovna, jejíž klienti mají garanci férového postupu ve formě následujícího textu podmínek: „Maximální pojistné plnění stanovíme jako výši vzniklé majetkové škody snížené ve stejném poměru, v jakém je výše příslušné pojistné částky ke skutečné zjištěné pojistné hodnotě během šetření pojistné události.“

Obecně se očekávalo, že pojišťovna, která by neetický postup používala, po medializaci problému změní své interní postupy a všechny pojišťovny tak budou „zaměstnávat jen hodné právníky“. Skutečnost ale byla jiná, aplikace neetického výpočtu z trhu zcela nezmizela a ministerstvo financí se rozhodlo pro nápravu novelou zákona. K právě projednávanému novému zákonu o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla přidalo v části změn souvisejících zákonů i úpravu textace občanského zákoníku.

Jaká bude finální textace?

Pojďme se podívat, jaké návrhy znění inkriminovaného paragrafu 2854 jsou nyní „na stole“.

  • Současné znění
    Je-li pojistná částka v době pojistné události nižší než pojistná hodnota pojištěného majetku, sníží pojistitel pojistné plnění ve stejném poměru, v jakém je výše pojistné částky ke skutečné výši pojistné hodnoty pojištěného majetku; to neplatí, ujednají-li strany, že pojistné plnění sníženo nebude.
  • Návrh MFČR
    Je-li pojistná částka v době pojistné události podstatně nižší než pojistná hodnota pojištěného majetku, je pojistitel povinen plnit pouze podle poměru pojistné částky k této hodnotě; to neplatí, ujednají-li strany, že pojistné plnění sníženo nebude.
  • Návrh ČAP
    Je-li pojistná částka v době pojistné události nižší než pojistná hodnota pojištěného majetku, vyplatí pojistitel pojistné plnění ve výši určené násobkem výše škody s podílem pojistné částky a pojistné hodnotynedohodnou-li se strany jinak.

Pojišťovny sdružené v asociaci argumentují nepotřebností přívlastku „podstatně“ a navrhují robustnější definici, zároveň ale nechávají možnost dohody ve prospěch i v neprospěch pojistníka. Pokud bychom vzali v úvahu oba návrhy, odstranili matematicky nevhodné použití slova násobek a ponechali původní závěr, dojdeme ke kompromisnímu návrhu:

  • Je-li pojistná částka v době pojistné události nižší než pojistná hodnota pojištěného majetku, vyplatí pojistitel pojistné plnění ve výši určené součinem výše škody a podílu pojistné částky a pojistné hodnoty; to neplatí, ujednají-li strany, že pojistné plnění sníženo nebude.“

Skutečná finální podoba bude samozřejmě záležet na předkladateli zákona a případných změnách v Poslanecké sněmovně. Do doby, než bude změna zákona účinná, je třeba pečlivě studovat pojistné podmínky. A pokud jsou podmínky neurčité a nelze z nich vyvodit postup výpočtu, musí si poradce nebo přímo klient vyžádat stanovisko pojišťovny. Odpověď pojistitele na písemný dotaz před sjednáním pojištění je závazná. Pokud by pojistitel přiznal, že postupuje „jako zlý právník“, měl by k tomu poradce při tvorbě doporučení pro klienta jednoznačně přihlédnout.